Vende tradita dhe kultura projekti prezantuar nga nxënësit e shkollës Uznovë si guide në rajonet gjeografike të Shqiperisë.Nëpermjet eseve ,pikturës ,dramatizimeve,folklorit dhe gatimeve tradicionale nxënesit pasqyruan karakteristikat dhe vlerat fizike,kulturore e shpirtërore të cdo rajoni.Projekti ndërkurrikular synoi nxitjen në hulumtimin dhe mbledhjen e të dhënave duke u njohur me vlerat e nje zone dhe nxitjen e imagjinatës për shprehjen e tyre nëpërmjet krijimit dhe dhe interpretimit në funksion të prezantimit.