Ne Berat ne daten 18 Tetor 2013 eshte organizuarne kuadrin e projektit SUSTCULT, workshopi 4 mbi pergatitjen e Planit te Menaxhimit te Qendres Historike te Beratit .

Objektivat e Workshopit ishin : Vlerësimi rreth Planit të Veprimit dhe projekteve të përcaktuara për Qendrën Historike dhe zonën tampon , vlerësimin e modeleve ekzistuese të menaxhimit të dhe diskutim në lidhje me modelet e menaxhimit të përdoret për një menaxhim më të mirë .
Pati ndarje idesh rreth kuadrit ligjor ekzistues dhe përkufizimi i disa formave ligjore lidhur me strukturën e menaxhimit për Sitin .
Gjatë workshopit , pjesëmarrësit ndanë idetë mbi Planin e Veprimit të përgatitur dhe projektet , dhe diskutuan edhe në lidhje me prioritetet kryesore të punës së tyre përkatëse për menaxhimin e Sitit dhe pengesave kryesore dhe problemet që ata të gjeni në lidhje me strukturën aktuale të menaxhimit . Ata dhanë ide në lidhje për planin e veprimit , per mangësitë aktuale dhe të avantazheve në modeleve ekzistuese te menaxhimit dhe mënyrat e zgjidhjes, veçanërisht në mënyrat efektive të mbrojtjes dhe duke i bërë monumentet e jetueshme .

Komentet kryesore ne lidhje me menaxhimin sa me te mire te Qendres Historike për të shmangur braktisjen e shtëpive në Qendra historike , problemet e restaurimit dhe punëve civile në monumente, menaxhimin e riskut , përfshirja e qytetarëve që jetojnë në vend, çështjet e mjedisit dhe peizazhit , gërmimet arkeologjike dhe skema e financimit të monumenteve .
Sugjerimet kryesore ishin të lidhura në të cilën është modeli më efektive administrative në situatë kur janë zvogëluar shpenzimet për burimet njerëzore , dhe në kushtet e skemës së ristrukturimit të strukturave menaxhuese.